Nieuws

Ontwerpvisie Panorama 2015 Baarn

PERSBERICHT

De stichting "Behoud de Eemvallei" wil reageren op de "ontwerp-toekomstvisie Panorama 2015 " van B en W van de gemeente Baarn.

De burgemeester geeft in de Baarnsche Courant van woensdag 14 juni aan dat zij, mede vanwege het hoge abstractieniveau, niet is teleurgesteld in de reacties (maar 96 van de bijna 25.000 inwoners) die door burgers zijn gegeven. Wij vinden dat de burgemeester indirect nu zelf erkent dat de "conceptvisie Panorama 2015" een onduidelijk stuk was, dat niet uitnodigde om op te reageren. Hier ging het mis met de communicatie tussen gemeente en burgers.

De Baarnse bevolking werd daardoor niet echt bij de conceptvisie betrokken. Van een goed uitgevoerde enquete is hier dus geen sprake, terwijl B en W in haar conceptvisie Panorama 2015 duidelijk aangaf dat het allemaal moet gaan om "Een leefbaar en vitaal Baarn; VOOR U en MET U".

De stichting "Behoud de Eemvallei" juicht toe dat de gemeente streeft naar blijvende open groenstructuren, op basis van een "eigen poldermodel". De verklaring bij dit eigen poldermodel zegt dat interactieve beleidsvorming een voorwaarde moet zijn voor een succesvol beleid. Echter van die interactie hebben wij nog niet veel gemerkt. De burgemeester gaf zelfs in de Baarnsche Courant van 28 april aan dat zij moeite heeft met het publiceren van de opvattingen van hen die aan de zogenaamde dialooggesprekken van het stuk "Conceptvisie Panorama 2015" hebben deelgenomen. Wij als bestuur vinden dat er door de gemeente, geen openheid van zaken wordt gegeven, terwijl de gemeente, in de Baarnsche Courant van 14 juni aangaf dat de opinionleaders waartoe ook de stichting "Behoud de Eemvallei" behoort, accenten hebben gelegd, kritische kanttekeningen hebben geplaatst en nieuwe onderwerpen hebben ingebracht. Het wordt hoog tijd dat deze informatie openbaar wordt gemaakt.

Het onderwerp "nieuwbouw" moet bespreekbaar zijn, maar mag nooit ten koste gaan van de schaarse natuur en het aangenaam leef- en woonklimaat. B en W gaven in de concept-visie aan dat Baarn in de luwte van o.a. Amersfoort moet blijven. Een sterk punt is ons culturele erfgoed en in dit alles kenmerkt Baarn zich door het groen en de openheid. Wij als stichting zijn van mening dat het Onland-natuurgebied ook tot dit culturele erfgoed behoort en dat erfgoed moet zeker gespaard blijven.

B en W heeft na de inspraak, het voorstel tot mogelijke samenwerking met omliggende gemeenten als waardevolle reactie bestempeld. Echter de gemeente spreekt nu slechts over samenwerking op de gebieden werkgelegenheid, verkeer/vervoer, recreatie en voorzieningen; maar juist datgene dat wij als stichting op de inspraakavond van 28 mei hebben aangegeven, namelijk afstemming van woningbouw met omliggende gemeenten, wordt niet genoemd, terwijl dit wel een speerpunt was. Wij hopen dat dit onderwerp in de raadscommissie algemeen bestuurlijke zaken op 19 juni wel aan de orde zal komen.

Stichting "Behoud de Eemvallei"
P/a De Gondel 4, Baarn
www.eemvallei.nl