Nieuwe adviseur stichting “Behoud de Eemvallei”

Het adviseursbestand van stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is versterkt met de komst van een nieuwe adviseur, de heer Drs M. Hofman. Hij is sociaal-geograaf en het bestuur van de stichting is opgetogen over zijn komst....

Read more

“Praten met de Staten” over Streekplan

Onder het motto ‘Praten met de Staten’’ kon tijdens een bijeenkomst in het Amersfoortse stadhuis over Ontwerp- Streekplan van de provincie Utrecht worden gediscussieerd. Natuurlijk maakte de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ van deze gelegenheid gebruik om publiekelijk nogmaals nadrukkelijk naar voren te brengen dat plaatsing van windturbines onacceptabel is in…...

Read more

Schilderworkshop in weilanden Eemvallei Landschapsfonds Eem en Vallei

De stichting Landschapsfond ‘Eem en Vallei’ wilde iedereen uit Eemland inspireren om eens midden in een weiland van de Eemvallei te schilderen of te tekenen. Dus, lekker tussen het gras, koeien en kwetterende grutto’s. ‘Kijk eens goed om je heen en verbeeld wat je mooi vindt’ was het thema van…...

Read more

Landschapsfonds Eem en Vallei initiatiefvol voor de Eemvallei

De stichting Landschapsfonds Eem en Vallei is actief in Eemland en een deel van de Gelderse Vallei. In 2003 werd deze stichting opgericht en haar doel is om de natuur en cultuurlandschap voor burgers aantrekkelijk te maken. Het fonds financiert initiatieven die bijdragen aan natuur en landschap en aan een…...

Read more

Komt u ook naar de publieksbijeenkomst over het Streekplan?

Op maandag 21 juni is iedereen in het Amersfoortse stadhuis van harte welkom bij de publieksbijeenkomst over het Streekplan. Deze bijeenkomst die om 19.30 uur begint is georganiseerd door de statencommissie ‘Ruimte en Groen’. In het eerste gedeelte brengen inleiders kort de dilemma’s naar voren die spelen bij de twee…...

Read more

Verzoek aan Kamercommissie VROM

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was zeer verbaasd over de onlangs gepresenteerde Nota ‘Ruimte’ die grote gevolgen kan hebben voor de leefomgeving van mens en dier en voor de groene ruimte. Zorgelijk is dat het Kabinet heeft besloten dat er niet meer ingesproken mag worden door organisaties en/of belanghebbenden. Echter…...

Read more

Visie rivier de Eem vastgesteld

Het plan van aanpak voor de door de Eemvallei stromende rivier de Eem is door Geduputeerde Staten van Utrecht vastgesteld. Het vaarwegbeheer, recreatie, natuur en landschap en cultuurhistorie moeten op elkaar worden afgestemd. Het plan dat de komende 10 jaar zal worden uitgevoerd omvat ook de aanleg van faunapassages en…...

Read more