Visie groen/blauwe structuur

Diverse partijen spraken in het gemeentehuis van Amersfoort over de ‘Visie Groen/blauwe Structuur’. Ook de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was uitgenodigd en sprak mee over deze Visie. De stichting vindt dat het vrijhouden en zo mogelijk versterken van de ecologische verbinding bij Amersfoort een uitgangspunt moet zijn voor natuurontwikkeling. Daarom…...

Read more

Ontwerp Natuurgebiedsplan Eemland

De provincie Utrecht werkt aan de realisering van het rijks- en provinciaal natuur- en landschapsbeleid. Een belangrijk einddoel is het tot stand komen van de Ecologische Hoofdstructuur, het te ontwikkelen samenhangend stelsel van natuurgebieden in Nederland. De provincie stelt daarvoor onder andere natuurgebiedsplannen op. In het ‘Natuurgebiedsplan Eemland’ zijn de…...

Read more

Veel kieviten zijn gebleven

Door de zachte winter zijn veel kieviten niet naar het zuiden vertrokken. Zij vertoeven nog steeds in de Eemvallei. Overigens is Nederland door het Europese Hof op de vingers getikt om de eitjes van deze vogels met rust te laten....

Read more

Nieuwe strekdam voor loswal in Eemdijk

De loswal in Eemdijk wordt verrijkt met een nieuwe strekdam. Deze werkzaamheden bestaan uit het slaan van damwanden voor de nieuwe strekdam en het verwijderen van de oude. Daarna begint de gemeente met de inrichting van het terrein tussen de dijk en de nieuwe strekdam van de Eem....

Read more

Sluiproutes autoverkeer verdwijnen

Binnenkort komt er een definitief einde aan het sluipverkeer door de polder tussen Baarn en Bunschoten. De polderweggetjes die uitkomen op de provinciale weg, de Bisschopsweg worden in opdracht van de Provincie afgesloten. Het is daarna niet langer mogelijk om de verkeersdrukte op de Bisschopsweg te ontlopen door via de…...

Read more

Tweede fase dijkverbetering Eemdijken

Nu de nodige onderhoudswerkzaamheden in de bebouwde kom van Eemdijk bijna zijn afgerond kan het Waterschap Vallei & Eem verder met traject 2. Het gaat hier om de Oostelijk Eemdijk van de Bloklandse weg tot de Hogenhorsterweg en de Westdijk (van de Oude Pol tot de bebouwde kom van Spakenburg).…...

Read more

Dijkdoorgangen Eemland door waterschap aangepakt

Waterschap Vallei & Eem gaat de doorgangen in de dijken in het Eemland aanpakken. In totaal zijn er nu nog 23 zogeheten ‘coupures’ in de dijken van het Eemland aanwezig. Op die plaatsen kruist een weg een dijk. Bij hoog water moet het Waterschap deze doorgangen afsluiten met zware balken…...

Read more