Nieuws

Alternatief voor het bouwen in het Onland-natuurgebied

In een dorp als Baarn dat helemaal voltooid is, laaien de discussies op. Als het niet het "gat van Lettenmeijer" is, dan zijn het wel de bomen in de laan naar kasteel Groeneveld. In zo’n gemeente is het erg lastig om goede keuzen te maken want ieder besluit dat je neemt en elke daad die je verricht is vaak onomkeerbaar. Hetzelfde is het geval met ons het Onland-natuurgebied. De in bepaalde kringen levende behoefte om dit natuurgebied te bebouwen brengt hetzelfde effect met zich mee als het kappen van bomen of het bebouwen van een kwetsbare hoek aan de Brink. Je kunt het nooit meer overdoen!

Betere kansen voor alternatieven
Als burger vraag je je dan ook af waarom we onszelf in zo’n moeilijk parket manoeuvreren. Want zo goed als we in staat zijn om alle bomen te laten staan door een kapvergunning te weigeren, zo kunnen we ook het slopen van gebouwen verbieden zolang er geen aanvaardbaar bouwplan is goedgekeurd! Het is heel belangrijk om de status-quo te handhaven als er geen goed alternatief voorhanden is. Je houdt de vertrouwde omgeving in stand, de speculatiezucht van ontwikkelaars wordt tegengegaan en je weert alle vreemde invloeden; invloeden van de verloedering, van verkeer, van het modernisme in bouw en architectuur, van een instroom van bewoners die een sociale of economische binding missen enz..

Bestaat er dan een alternatief voor de bebouwing van het Onland? Jazeker. In woord en geschrift heeft het stichtingsbestuur onvermoeid gewezen op de ruime mogelijkheden die het plan Vathorst aan ons allen te bieden heeft. Deze vlakbij gelegen Vinex-lokatie met 11.000 te bouwen woningen en volwaardige voorzieningen voor de leefbaarheid, biedt aan onze (jonge) inwoners ruime kansen. Het kan toch niet zo zijn dat een rijk poldergebied aan de oostkant van het Eemland wordt getransformeerd in een groot opgezet Vathorst-woongebied terwijl ook Baarn haar laatste stukje poldergebied aan de westkant op het offerblok van de huisvesting legt? Ook hier dus: "Laat het Onland met haar nog steeds geldende bestemmingsplan-status "groene dorpsrand" in stand".

Vathorst biedt dus een goede, vervangende mogelijkheid. Misschien moeten we zelfs stellen dat het hier om een veel betere oplossing gaat dan een verdere ontwikkeling van het Eemdal. Want zitten we nou echt te wachten op een volgepropte Eemdalwijk? Vanzelfsprekend koesteren de mensen die om een woning verlegen zitten heel andere gedachten. Zij redeneren nu eenmaal vanuit een tegengestelde invalshoek. Daarom heeft het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei" ter gelegenheid van de inspraak rond "Panorama 2015 Baarn" een lans gebroken voor een oplossing. Deze is te vinden op de terreinen van Eemeroord en de Amerpoort (Nieuwenoord).

Benut bestaande kansen
Op de terreinen van Eemeroord en de Amerpoort (Nieuwenoord) ligt het alternatief dat op korte termijn feitelijk kan worden gerealiseerd voor rustig, relaxt en eventueel verzorgd wonen voor jong en oud! Deze kans is ontstaan omdat de bewoners van Eemeroord en de Amerpoort (Nieuwenoord) bij voorkeur integreren in de omliggende plaatsen, waaronder Baarn en dat ook doen. Dat proces is al enige jaren gaande. Daardoor ontstaat capaciteit voor een omgekeerde gang van zaken, namelijk dat Baarnaars nu kunnen instromen op de locaties van Eemeroord en de Amerpoort(Nieuwenoord)!

De ruimte is er en de positieve medewerking van de beide directies evenzo. De stichting "Behoud de Eemvallei" had recentelijk met de beide directies een gesprek en al pratend kwam men tot deze verrassende ideeën. Het is een voorrecht om temidden van de rust en de overweldigende groene ruimte te mogen wonen tegen betaalbare huren. Voor jongeren, maar ook voor ouderen (doorstromers) die daar de verzorging naast de deur kunnen vinden, plus de busverbinding naar zowel Baarn als Hilversum, met de daar liggende NS-stations. Centraler en geriefelijker wonen is haast ondenkbaar. Er zijn zwembaden op de terreinen die dagelijks kunnen worden gebruikt, winkels voor de dagelijkse boodschappen die naar gelang van de uitbreiding van de woonfunctie kunnen mee groeien. Er is de beschikking over ontmoetingscentra voor (kerkelijke) bijeenkomsten, voor feestjes en voor allerlei andere behoeften van onderling menselijk verkeer.

Er zijn restaurants, sportvelden, kinderboerderijen en speeltuinen en mogelijkheden voor kinderopvang kunnen zonder meer worden gerealiseerd… kortom er is werkelijk alles wat een woonomgeving compleet kan maken. En, last but not least, wat denk je van de mensen die op Eemeroord en de Amerpoort (Nieuwenoord) blijven wonen. Hun leven wordt heel veel rijker als zij niet langer eenzijdig moeten samenleven maar dit verder kunnen inbedden in een geschakeerd verband van mensen van allerlei slag.

Voor het geval alleen de harde getallen spreken
Wij weten niet hoeveel woningen op de beide terreinen kunnen worden gebouwd. Om dat te weten is deskundigheid vereist. Winst van woonbebouwing daar, is in ieder geval, dat er geen landschappelijke aantasting plaatsvindt, dat er niets gebeurt wat onomkeerbaar is. Wanneer de gemeente Baarn met dit uitgangspunt het voortouw neemt, is een deel van de woonbehoefte op korte termijn ter plaatse op te lossen.

Het is nu aan de gemeente om eens met de beide directies van Eemeroord en de Amerpoort (Nieuwenoord) om de tafel te gaan zitten. Samen zijn ze sterk genoeg om eventuele tegendraadse opvattingen van de provincie te weerstaan.

De stichting "Behoud de Eemvallei" wil zich ook laten leiden door sociale argumenten en daarom heeft het bestuur de voortslepende discussie over het al of niet bebouwen van het waardevolle Onland-natuurgebied een wending willen geven. In de zin van: Doe geen dingen die we later niet meer recht kunnen zetten en tast niets aan dat onvervangbaar is. Laat het gezonde verstand zegevieren.