Nieuws

Ecologisch gezonde wateren in zicht

Er komt een nieuw waterbeleid op ons af, de Kaderrichtlijn Water. Deze geeft als Europese Waterwetgeving aan alle lidstaten de opdracht om binnen 15 jaar te komen tot ecologisch gezonde wateren. De richtlijn geeft aanwijzingen voor het opstellen van ecologische doelen voor alle oppervlaktewateren die moeten resulteren in een pakket van maatregelen. De grootste verandering is misschien wel de verplichting om in 2015 concrete resultaten te laten zien. Eind dit jaar moet elk deelstroomgebied zijn onderverdeeld in aparte waterlichamen en zijn ingedeeld volgens 55 ecologische typen met de bijbehorende streefbeelden. Wateren worden dan ingedeeld in ‘natuurlijk’, ‘sterk veranderd’ of ‘kunstmatig’. Het gebied van de Eemvallei valt onder ‘Rijn-Midden-gebied’ dat door het Waterschap Vallei & Eem wordt beheerd.