Nieuws

Zwaluwen, vroege vogels

Door het zachte lenteweer zijn de boerenzwaluwen massaal uit hun overwinteringgebied in Afrika teruggekeerd en over enige weken volgen de huiszwaluwen. De Eemvallei biedt deze vogelsoorten bij haar vele boerderijen, schuren, stallen gelegenheid tot het bouwen van hun nest. In Nederland broedden er zo’n 150.000 paren maar hun aantal is de laatste jaren dalende. De boeren- en huiszwaluwen staan daardoor zelfs vermeld op de Rode lijst die voor het Ministerie van LNV meebepalend is voor het Nederlandse natuurbeleid. Komt een soort op deze lijst voor, dan krijgt deze extra aandacht van de overheid.

In Bunschoten heeft men in 2005 oeverwanden van grond aangelegd voor een andere zwaluwsoort, de oeverzwaluwen. Inmiddels zijn de oeverwanden bruikbaar voor de zwaluwen omdat de grond is ingeklonken. De oeverwanden liggen in de weilanden tussen de Westdijk en het Randmeer. Oeverzwaluwen graven nestgangen van een meter lang in een oeverwand met aan het einde een nestholte.

zwaluwen