Nieuws

Grove onzorgvuldigheden in besluitvorming rondom golfbaan Hoogland-West

De stichting Behoud de Eemvallei en de vereniging Vogelwacht Utrecht, hebben hun recente zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West, via hun advocaat mr. J.M. Neefe, bij de gemeente Amersfoort aangevuld.

Een aantal delicate zaken zijn aan het licht gekomen zoals o.a. een op juridisch drijfzand gebaseerde schadeclaim van € 150.000 die in de zak van initiatiefnemer de heer G.J. Schoenmaker zou moeten vloeien in het geval de golfbaan in Hoogland-West niet doorgaat. Het bestaan van een “schadeclaim” is door het college van B&W altijd officieel ontkend, maar lijkt richting de gemeenteraad ten onrechte als drukmiddel te worden gebruikt.

Een kwalijke zaak is tevens dat er geen stukken ter inzage zijn gelegd waaruit blijkt hoe het plan gefinancierd zal worden. Er zal immers planschade aan omwonenden moeten worden uitgekeerd en het is ook anderszins volstrekt onduidelijk hoe de initiatiefnemer de aanleg van de golfbaan financiert en of deze wel rendabel zal zijn. Veel geld zal verder nodig zijn voor nog te verrichten onderzoeken naar geluidseffecten, verkeersontsluiting en -veiligheid, natuurwaarden etc. Ook daarom hadden B&W op kosten van de initiatiefnemer een milieueffectrapportage moeten laten opstellen. Tot nu toe is niet geregeld wie de kosten van het bestemmingsplan en de daarbij uit te voeren onderzoeken gaat betalen. Het lijkt erop dat de Amersfoortse belastingbetalers daarvoor gaan opdraaien en dat kan toch niet de bedoeling zijn bij een particulier initiatief voor een golfbaan.

Tevens is door de ontbrekende milieueffectrapportage, onvoldoende helder welke beschermde diersoorten er in het gebied leven. De gemeenteraad zou moeten inzien, dat mede daardoor het bestemmingsplan niet kan worden vastgesteld. De gemeenteraad weet als gevolg hiervan evenmin welke ontheffingen er in het kader van de Flora- en faunawet moeten worden aangevraagd en of deze ook daadwerkelijk zullen worden verleend.

Tot slot is het teleurstellend te moeten constateren dat bij de locatiekeuze voor de golfbaan milieuafwegingen geen enkele rol hebben gespeeld. Van belang is slechts dat de manegehal van W.J. Smink Onroerend Goed B.V aan de Bunschoterstraat de bestemming “sporthal” krijgt. Alleen in dat geval is Smink bereid aan de aanleg van een golfbaan mee te werken. Smink bepaalt daarbij ook de locatie, namelijk op zijn eigen grond en in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Overigens bleek uit de in de aanvulling opgenomen brief d.d. 12 maart 2007 van de heer Schoenmaker dat zijn voorkeurlocatie voor een golfbaan helemaal niet uitging naar Hoogland-West maar naar de locatie Bergenboulevard in Vathorst.

In de betreffende aanvulling zijn nog meer argumenten/feiten aangevoerd. Deze informatie incl. brieven van de gemeente Amerfoort, de heer G.J. Schoenmaker en W.J. Smink Onroerend Goed B.V. zijn onderstaand te downloaden.

Download hier de aanvulling op de zienswijze (pdf)