Nieuws

Stichting Behoud de Eemvallei dient zienswijze ontwerpbestemmingsplan Haarbrug-Zuid in

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft inzake het ontwerpbestemmingsplan Haarbrug- Zuid bij het college van B&W Bunschoten een zienswijze ingediend.

De stichting is van mening dat nut en noodzaak voor de aanleg van een 27 ha groot bedrijventerrein in dit plangebied ontbreken, terwijl het plan ruimtelijk ook niet goed is onderbouwd. Zelfs de provinciale beleidslijn om vraag en aanbod van bedrijventerreinen zorgvuldig op elkaar af te stemmen is in de wind geslagen. Aan het convenant Bedrijventerreinen is daardoor niet voldaan. Bunschoten moet namelijk naar nog beschikbare bedrijventerreinen in de regio omzien. In Amersfoort is bv nog 27 ha bedrijventerrein beschikbaar terwijl er in Baarn ook nog plaats is.

Ook zal de zeer kwetsbare fauna zodanig worden getroffen dat de zeldzame Kleine Zwanen in dit gebied en in de nabijheid daarvan zouden kunnen uitsterven. Op korte afstand van het plangebied ligt het Natura-2000 gebied Arkemheen waar o.a. Wilde Zwanen vanuit Siberië altijd overwinteren. De teruggang van deze soort is alarmerend. De EU komt zelfs met een reddingsplan voor de hele EU. De door Bunschoten gebruikte cijfers betreffende de terugloop van het aantal Kleine Zwanen als gevolg van het ontwerpbestemmingsplan kloppen totaal niet. Rooskleurig wordt berekend dat als het plan doorgaat, er 3,8 Kleine Zwanen zullen verdwijnen op basis van een instandhoudingsdoel van 190 Kleine Zwanen. Onduidelijk is waar de gemeente dit instandhoudingsdoel vandaan heeft. Bovendien gaat de gemeenten in de berekening ten onrechte uit van een bedrijventerrein van 20 ha in plaats van 27 ha. De huidige populatie Kleine Zwanen kun je op de vingers van twee handen tellen.

haarbrug-zuid

Realisering van dit nieuw bedrijventerrein zal niet alleen leiden tot onherstelbare aantasting van de openheid van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland maar ook de Kleine Zwanen populatie zal in haar bestaan worden bedreigd, zo niet verdwijnen.