Nieuws

VVP/SBDE spreken in bij provinciale commissie over verwerpelijk boerderij-plan in Soester polder

Maandag 16 april 2018 sprak VVP-adviseur Bob Smiet, namens de Vereniging Vrij Polderland (VVP) en Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) gezamenlijk in bij de commissie ‘Ruimte, Groen en Water’ in het provinciehuis te Utrecht. De inspraak had te maken met het plan voor een nieuw te bouwen boerderij voor Andre van Dorresteijn aan de Peter van den Breemerweg te Soest. Klik hier voor de inspraaktekst. VVP en SBDE zijn daarop tegen omdat het in strijd is met o.a. provinciale regelgeving maar ook omdat de landschappelijk extreme openheid erdoor verloren raakt.

Enige commotie ontstond omdat de inspraaktekst zodanig was geformuleerd dat VVP/SBDE niet alleen vragen stelden aan de commissieleden, maar ook aan de aanwezige gedeputeerde Pim Van den Berg. Dat laatste schijnt eigenlijk niet te mogen. Op de inspraak werd eerst gereageerd door diverse statenleden van o.a. VVD, GL, CU, CDA en SGP en PVV. De reacties liepen nogal uiteen, van ‘waarom noemt u namen, ‘u kent de onderliggende zaken niet’, ‘goede punten om over na te denken’, ‘er wordt de moeite genomen om in te spreken in dit langlopende dossier’, de insprekende partijen verdienen een reactie van de gedeputeerde’ en ‘we hebben toch al een plan van aanpak?’

Gedeputeerde Pim van den Berg reageerde desondanks. Hij gaf aan zich voor een oplossing te willen blijven inzetten maar legde zich in elk geval niet vast op een locatie. Later zei hij dat het ook kan gebeuren dat alles gewoon niet doorgaat. Hij zei nog wel het van algemeen belang te vinden dat er in deze zaak een keer duidelijkheid komt. Omdat de commissie het besluitvormingsproces goed wil afmaken, zal er afzonderlijk nog een extra vergadering gaan plaatsvinden met alleen de fractievoorzitters van alle politieke partijen om er nog eens uitvoeriger naar te kijken.

Saillant detail is dat VVP/SBDE in hun inspraak hadden aangegeven dat een deel van de Soester polder, tussen de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en de polderrand van Soest tijdens de tot standkoming van de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV), haar beschermde status was verloren, terwijl die nota bene is genoemd in de Regionale Atlas d.d. 21 juni 2016. Gedeputeerde Van den Berg gaf aan dat wat de Provincie betreft dat gebied haar beschermde status zoals is vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening blijft behouden.