Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het 'Natuurgebiedsplan Eemland' vastgesteld. Een belangrijk einddoel is het ontwikkelen van een hecht stelsel van natuurgebieden in Nederland. Met dit 'Natuurgebiedsplan Eemland' bouwt de provincie aan de landelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Grondgebruikers waaronder veel agrariërs kunnen nu subsidie aanvragen voor natuurontwikkeling op landbouwgrond. Het Natuurgebiedsplan…...