Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben hun verslag 'Ruimtelijk Beleid 2000' gepresenteerd. Hiermee wordt verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten voor het gevoerde ruimtelijke beleid. Het verslag geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke effecten weer en gaat in op enkele aandachtspunten. Een van die punten is dat door schaalvergroting van maatschappelijke vraagstukken en…...