De provinciale commissie ‘Ruimte en Groen’ heeft op grond van ondermeer de geuite ‘Bedenkingen’ tegen het ontwerp Streekplan en op grond van de in september gehouden ‘Gedachtenwisselingen’ besloten de locaties voor grootschalige windenergie gedeeltelijk te wijzigen. Daarmee volgt zij een andere beleidslijn dan zoals Gedeputeerde Staten deze heeft verwoord in…...