Nieuws

Dialooggesprekken conceptvisie “Panorama 2015 Baarn” openbaar

Op 15 mei 2000 vroegen wij per brief aan B en W van de gemeente Baarn om de dialooggesprekken over het stuk "conceptvisie Panorama 2015 Baarn" van de opinionleaders openbaar te maken. De burgemeester had eerder in de Baarnsche Courant van 28 april aangeven dat zij moeite had met het publiceren van de opvattingen de opinionleaders. De stichting "Behoud de Eemvallei" vond dat er door de gemeente, geen openheid van zaken werd gegeven, terwijl de gemeente, in dezelfde krant op 14 juni 2000 aangaf, dat de opinionleaders accenten hadden gelegd, kritische kanttekeningen hadden geplaatst en nieuwe onderwerpen hadden ingebracht. Het werd hoog tijd dat deze informatie openbaar zou worden gemaakt.

Daarom stuurde de stichting "Behoud de Eemvallei" op 15 mei 2000 een brief naar B en W van de gemeente Baarn die 7 ½ week later door B en W werd beantwoord. In dit antwoord stond dat de verslagen van de dialooggesprekken van 26 en 27 april 2000 wel degelijk openbaar waren. Onderstaand publiceren wij de korte verslagen van deze gesprekken.

Deelnemers dialooggesprek Panorama 2015 d.d. 26 april 2000

Aanwezig:

Voorzitter: burgemeester drs M.R. Th. Wolterink-Oremus

Wethouder dhr W.L. Lieberwerth
Wethouder dhr P.J. Mohlman
Wethouder dhr H.P.C. van de Kerk

1.dhr W.J. Nanninga, VVV
2.mevr M. C. Platenburg, winkeliervereniging Baarn
3.dhr E. Spierenburg, stichting Culturele Raad Baarn
4.dhr A. Geuzebroek, Stichting Federatie Gecoordineerd Bejaardenwerk Baarn (FGBB)
5.dhr H.A. Voortman, Kamer van Koophandel
6.dhr S.J. de Vegter, bestuur Waldheim
7.mevr M. Sterneberg-de Poorter, Baarns diaconaal Platform
8.mevr drs G. Acton, politie
9.dhr A.J. Ophorst, politie

Voorts aanwezig:

1.dhr J. van Gurp (fractievoorzitter/raadslid CDA )
2.dhr drs J.F.D. Franssen (fractievoorzitter/raadslid Groenlinks)
3.dhr ir. W. de Feijter (raadslid CDA)
4.mevr drs G.C. de Hoop (raadslid VVD)
5.dhr J. Wiegel (gemeentesecretaris/projektleider)
6.mevr. drs S. van Muiswinkel (medewerkster volkshuisvesting)
7.dhr drs B.J.H. Kessels (adviesbureau RIGO)
8.mevr. A.R. Tensen, verslaglegging

Bedrijfsleven en werkgelegenheid

* In het praatstuk komt het bedrijfsleven en de werkgelegenheid niet (duidelijk) naar voren. De deelnemers zijn van mening dat de economische sector niet buiten beschouwing kan worden gelaten.

* Het is merkwaardig dat Baarn in het praatstuk reeds als "woongemeente" wordt gekenmerkt. Hiermee lijkt op voorhand een keuze gemaakt te zijn.

* Er moet aandacht geschonken worden aan wat er over de gemeentegrenzen heen gedaan kan worden en er moet gekeken worden naar planning in de regio.

* Bovendien wordt opgemerkt dat als de gemeente plaats wil bieden aan jongeren binnen de gemeente, ze ook werkgelegenheid te bieden heeft.

* De voorzitter vat samen dat het in ieder geval noodzakelijk is te behouden wat er is aan werkgelegenheid, uitbreiden lijkt niet direct mogelijk, maar het is wel van belang om over de grens te kijken.

* In de visie kan worden aangegeven welk type bedrijfsleven er in Baarn moet zijn.

* Een aantrekkelijk winkelbestand is nodig in Baarn en moet de winkelier een goed bestaansrechts geven. Er moet gekeken worden naar de relatie tussen de aantrekkelijkheid van de winkelvoorziening en het leefklimaat.

Mobiliteit en vervoer

* Er moet oog zijn voor de parkeerproblematiek Lage Vuursche veroorzaakt recreanten. Daarbij kunnen de mogelijkheden van openbaar vervoer worden meegenomen. Lage Vuursche heeft namelijk geen directe busverbinding met Baarn.

* Ten aanzien van het afbuigen van de recreantenstroom vanuit de Lage Vuursche en kasteel Groeneveld naar het centrum van Baarn is vrijwel iedereen positief, mede omdat het goed is voor de middenstand. Wel wordt aangegeven dat uitbreiding van de daghoreca gewenst is. Vraag is of er ondernemers zijn die daarin geinteresseerd zijn.

* Ook voor oudere mensen is het belangrijk dat er gebruik kan worden gemaakt van openbaar vervoer.

Groen of Bouwen

* Er moet veel aandacht worden geschonken aan het behouden van de instroom van jonge mensen in Baarn. Dat betekent dat er meer woningen beschikbaar gesteld moeten worden aan jongere mensen. Het aanbod voor ouderen om kleiner te gaan wonen moet worden vergroot en gestimuleerd.

* Als belangrijkste punt wordt aangegeven dat de bevolkingssamenstelling evenwichtig moet zijn. Het is van belang voor de economische bedrijvigheid, het onderwijs en de (zorg)voorzieningen.

* Evenwicht in de bevolkingssamenstelling betekent strenge toelatingseisen voor Baarn, wat overigens ingaat tegen het landelijk beleid. De gemeente moet de regie in handen nemen.

* Aan de andere kant wordt gezegd dat er geen strenge toelatingseisen moet komen, maar dat de gemeente een taak heeft in het scheppen van randvoorwaarden.

* De meeste deelnemers zijn voor het behoud van groen, maar evenwichtige samensteling van de bevolking moet prioriteit krijgen, de ruimte moet evenwichtig worden verdeeld. De meningen zijn iets verdeeld, maar groen moet niet perse altijd de prioriteit krijgen.

* Een enkeling vindt dat er nog ruimte is voor woningbouw of voor bedrijfsmatige vestigingen. Gelet moet worden op het ruimte beslag: eventueel hoogbouw of de grond in. Belangrijk is met elkaar verantwoord omgaan met de oude en de nieuwe ruimte.

Veiligheid

* Met betrekking tot veiligheid wordt genoemd de vergrijzing en welke veiligheidsaspecten moeten er komen als randvoorwaarden. Daarnaast is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid. De ontwikkelingen vragen ook om bijstelling van andere delen van beleid.

* De slachtoffergroep bestaat in toenemende mate uit oudere mensen. Ook hiervoor moeten voorwaarden worden geschapen.

Voorzieningen

* Er wordt aandacht gevraagd voor goed busvervoer.

* Er zouden meer ontmoetingsplaatsen voor ouderen moeten komen. Hetzelfde geldt voor de jongeren, dit om hangplekken tegen te gaan. Ook wordt hier het idee voor een internetcafe geopperd. Ook wordt aandacht gevraagd voor verbetering van de Thuiszorg. Daarnaast wordt ook meer aandacht gevraagd voor integratie van allochtonen binnen de gemeente.

Tot slot

* De politie ervaart de interactieve communicatie met de gemeente als positief, positief ten aanzien van de bestuurscultuur.

Deelnemers dialooggesprek Panorama 2015 d.d. 27 april 2000

Aanwezig:

Voorzitter: burgemeester drs M.R. Th. Wolterink-Oremus

Wethouder dhr W.L. Lieberwerth
Wethouder dhr P.J. Mohlman
Wethouder dhr H.P.C. van de Kerk

1.dhr L. Pietersen, bestuur woningbouwvereniging Eemland
2.dhr ir. F.A.G. Collot d. Escury, stichting Mooi Baarn
3.dhr J. Nijhof jr, CBB
4.dhr J. Koot, CBB
5.dhr P. Streng, Stichting Gehandicapten Belangen
6.dhr O. Kilic, KUBA
7.dhr R. Berends, Staatsbosbeheer
8.dhr ir H. van Droffelaar, Baarnsch Lyceum
9.dhr W. Ouderdorp, Seniorenraad
10.dhr A. Welling, Seniorenraad

Voorts aanwezig:

1.mevr. mr I.A. de Jong-van Oosterom (raadslid VVD)
2.mevr. mr E.W. Flinterman (raadslid D66)
3.mevr.drs G.C. de Hoop (raadslid VVD)
4.dhr J. Wiegel, gemeentesecretaris/projektleider
5.mevr drs S. van Muiswinkel (medewerkster volkshuisvesting)
6.dhr drs B.J.H. Kessel (adviesbureau RIGO)
7.mevr W.A.M. Reinders-Dorrestein, notuliste

De burgemeester heet iedereen van harte welkom en zet het doel van de bijeenkomst uiteen.

De heer Kessels van adviesbureau RIGO presenteert vervolgens het praatstuk.

De burgemeester vraagt alle deelnemers een thema te noemen dat zij missen of omarmen bij dit praatstuk.

Dhr Nijhof en dhr Koot: relatie met het leefgebeuren binnen Baarn
Dhr Collot d. Escury: wollig, nietszeggend stuk zonder uitdaging
Dhr Ouderdorp: wijkvernieuwing en doorstroom onvoldoende benadrukt
Mevr Welling: –
Dhr Berends: weinig aandacht voor het groen
Dhr Streng: mist aandacht voor het "groen"
Dhr Kilic: mist aandacht voor de problematiek van allochtonen
Dhr Droffelaar: mist krachtig centraal thema/aandacht voor technologische ontwikkelingen
Dhr Pietersen te veel nadruk op woonklimaat/doorstroom onvoldoende belicht

De heer Kessel licht licht vervolgens toe dat de genoemde demografische ontwikkelingen in het stuk zijn gebaseerd op het PRIMOS-model. Aan de hand van die gegevens is de verwachting dat de vergrijzing in Baarn iets hoger zal zijn dan het landelijk gemiddelde. Hij benadrukt dat niets definitief te voorspellen is. Het zijn verwachtingscijfers.

Bedrijfsleven en werkgelegenheid

* Er wordt een pleidooi gedaan voor het op een gezonde manier laten voortbestaan van het huidige bedrijfsleven in Baarn. Dit houdt in dat de bestaande bedrijven mogelijkheden tot uitbreiding en betere parkeerfaciliteiten moeten krijgen. Men denkt aan het bouwen in lagen of onder de grond.

* Een gezond bedrijfsleven bevordert ondersteuning door het bedrijfsleven van het voorzieningenniveau in Baarn en voorkomt dat Baarn een slaapstad wordt.

* Over eventuele vestiging van nieuwe bedrijven lopen de meningen uiteen. Er zijn voorstanders: . het bevordert de werkgelegenheid. en tegenstanders . door uitbreiding nog meer druk op de woningmarkt, gebruik de grond die er nog is uitsluitend voor woningbouw".

* Handhaving van een goed winkelbestand wordt als zeer belangrijk ervaren.

Mobiliteit en vervoer

* Meer kijken naar lange termijn oplossingen voor verkeersproblemen. De komst van nieuwe wijken en industrieterreinen in buurtgemeenten geven verkeersproblemen voor Baarn. Dit verkeer niet door maar om Baarn leiden. Hiervoor bredere visie ontwikkelen.

* Verbetering van openbaar vervoer is zeer wenselijk. Onder andere werknemers van buiten ervaren de openbaar vervoer voorzieningen als ontoereikend.

* Behoud het Soester lijntje.

Groen of bouwen

* Het groen in en rond Baarn niet aantasten.

* Goed contact onderhouden met de groene organisanisaties.

* Geen woningbouw in het Baarnse bos of de polder.

* Stadsvernieuwing. Saaie, oude wijken slopen en opnieuw opbouwen. Bestaande lage bejaardenwoningen afbreken en in 2 of 3 lagen opbouwen. Woonruimte creeren door in de hoogte te bouwen, maar niet te hoog.

Veiligheid

* Aandacht voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Met name bij de spoorwegovergang Baarns Lyceum/ Torenlaan. Voorstel: snelheidszonens, ondertunneling.

Voorzieningen

* Voorzieningen op sportgebied zijn goed.

* Waar het aan ontbreekt zijn trefpunt-voorzieningen. Kwaliteitsvolle ontmoetingsplekken voor zowel jongeren als ouderen.

* Er wordt nadrukkelijk gevraagd om een visie voor de Brink als het centrum van Baarn waar iedereen graag komt. Een plek met winkeltjes en terrasjes, waar het doorgaand verkeer omheen geleid wordt.

* Opgemerkt wordt dat we niet bang moet zijn om een dorp te laten leven.

* Nieuwbouw volgens de woonkeur bouwen, zodat nieuwe woningen en andere complexen bij de bouw al toegankelijk worden gemaakt voor rolstoelen.

* Voorzieningen voor gehandicapten op een dusdanige wijze treffen dat het niet opvalt dat er een speciale voorziening is getroffen. Bijvoorbeeld: een goede toegankelijkheid van het station op elk moment, zodat de invalide medemens zich, net als de valide mens, zichzelf kan redden.

* Ditzelfde geldt voor het overige openbaar vervoer. Als dit op een goed niveau wordt gebracht, is het CVV misschien niet een nodig.

* Door optimale voorzieningen ongeren in Baarn houden en naar Baarn halen. Op die manier tegengaan dat we in een vicieuze cirkel komen door de vergrijzing. Minder jonge gezinnen, minder schoolgaande kinderen, minder verenigingsleven etc, etc..

* Aandacht voor technologische ontwikkelingen, o.a. voor communicatietechnologie.

* Waken voor individualisering.

* Aandacht voor integratie van allochtonen.

Tot slot

* Gevraagd wordt of afstemming met buurtgemeenten zal plaatsvinden. Hierop antwoordt de burgemeester dat dit al gebeurt en in de toekomst ook zal gebeuren. Diverse buurtgemeenten zijn eveneens bezig met het ontwikkelen van een visie.

* Opgemerkt wordt dat onder de Baarnse burgers de indruk leeft dat men pas op de visie mag reageren wanneer die reeds door de raad is vastgesteld. De burgemeester ontkent dat dit het geval zal zijn en geeft de procedure die gevolgd zal worden aan. Het is belangrijk dat deze indruk gecorrigeerd wordt.

* Gevraagd wordt op welke plekken de gemeente wil gaan uitbreiden. De heer Van de Kerk antwoordt dat een inventarisatie van mogelijke bouwlocaties gemaakt zal worden. Bij de uitwerking van de visie zal deze inventarisatie gereed zijn.

Sluiting

De burgmeester dankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid, met name omdat men de uitnodiging voor deze avond zo kort van tevoren ontving.