Nieuws

Gemeente en provincie spelen onder één hoedje over golfbaan Hoogland-West

De Stichting Behoud de Eemvallei was op 4 oktober voor ‘overleg’ bij de provincie Utrecht uitgenodigd om aanvullend te reageren op haar zienswijze over de ontwerp-ontgrondingsvergunning voor het plangebied van de golfbaan in Hoogland-West. Het ging er verder om dat de provincie opeens een voorschrift uit die ontwerp-vergunning wil schrappen zodat de exploitant Schoenmaker per direct tot een immens grote ontgronding voor de golfbaan kan overgegaan waarbij het 26 ha grote gebied op z’n kop wordt gezet. Zie kaartje waarop is aangegeven waar gronden in het plangebied voor de golfbaan worden afgegraven/ opgehoogd.

Dat voorschrift houdt namelijk in dat exploitant Schoenmaker pas met de ontgronding mag beginnen als het bestemmingsplan voor de golfbaan onherroepelijk is geworden. Hierdoor vinden er geen onomkeerbare ontwikkelingen in het gebied plaats, zoals een ontgronding van 74.000 m3 grond Het bestemmingsplan is pas onherroepelijk als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het beroep van de Stichting tegen het bestemmingsplan heeft beslist, hetgeen niet voor het einde van dit jaar zal gebeuren. De mogelijkheid bestaat dat de Afdeling het beroep van de Stichting tegen het bestemmingsplan gegrond verklaard.

De stichting kwam er achter dat de gemeente Amersfoort, de provincie om verwijdering van dat voorschrift uit de vergunning had gevraagd, terwijl ons ook bleek dat gemeente Amersfoort en provincie Utrecht al hadden beslist dat dit voorschrift uit de ontwerp-vergunning zou worden verwijderd. Dit gaat in tegen alle regels want de stichting moest nota bene nog worden gehoord.

Saillant detail is dat exploitant Schoenmaker en de gemeente geen van beide een zienswijze tegen het besluit van de ontwerp-ontgrondingsvergunning hadden ingediend. Kennelijk hadden zij tot 10 augustus 2011 (sluiting zienswijze-termijn) geen enkele moeite met het voorschrift. Toch heeft de provincie het voornemen om, inmiddels ruim na sluiting van de zienswijzentermijn op het ontvangen verzoek van (uitsluitend!!!) de gemeente Amersfoort in te gaan. Dat kan dus leiden tot onherstelbare schade aan het gebied, terwijl het nog maar de vraag is of het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overeind blijft. De Stichting kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van achterkamertjespolitiek. De provincie Utrecht gaat na ons protest nu wel uitzoeken of het meer waarborgen in de vergunning kan inbouwen ter bescherming van de landschappelijke en natuurwaarden in het gebied.