Nieuws

Start inspraakprocedure conceptprogramma “Panorama 2015”

In het voorjaar van 2000 is de gemeente Baarn gestart met de ontwikkeling van een integraal toekomstperspectief voor Baarn. Dit is uitgemond in de visie die in juni 2000 is vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie is een beeld geschetst van de situatie die de gemeente graag aantreft in het Baarn van 2015. Bij het tot stand komen van de visie is gebruik gemaakt van informatie over de huidige situatie in Baarn en van de ontwikkelingen zoals die op dit moment voor de gemeente Baarn worden verwacht.

Om de vergezichten uit de visie te realiseren zal de gemeente maatregelen nemen en kansen benutten. Het conceptprogramma geeft op hoofdlijnen aan wat de gemeente wil ondernemen in de periode tot 2015. Het is aan de burgers om via de inspraakprocedures een reactie te geven op dit resultaat. Deze procedure loopt t/m vrijdag 12 januari 2001. Na verwerking van de reacties zal de behandeling plaatsvinden in de gemeenteraadscommissie waarna het op 28 februari 2001 op de agenda staat van de gemeenteraadsvergadering om te worden vastgesteld.

Resultaten partner- en burgerdebatten

Tijdens de voorbereidingen heeft de gemeente haar oor te luisteren gelegd bij partners en bij de inwoners van de gemeente Baarn. Daar zijn veel waardevolle opmerkingen gemaakt en nieuwe ideeën aangedragen. De constructieve wijze waarop partners en inwoners hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het conceptprogramma wordt door de gemeente zeer gewaardeerd.

De gemeente heeft niet alle opmerkingen in het conceptprogramma verwerkt maar men heeft ze wel allemaal bij haar afwegingen betrokken. Op grond van de uitkomst van de partnerdebatten in oktober en het kwaliteitsdebat en de burgerdebatten in november heeft de gemeente keuzes gemaakt.

De belangrijkste zijn:

– de gemeente zal haar communicatie met de inwoners en partners beter aan laten sluiten op de behoeften. Daarbij zal de gemeente de procedurele afhandeling van schriftelijke en telefonische aanvragen verbeteren. Tevens zet de gemeente vervolgstappen om te komen tot een werkwijze waarbij de inwoners en partners eerder bij de voorbereiding en de besluitvorming betrokken kunnen worden. Daarbij zal steeds duidelijk aangegeven worden op welke onderwerpen de betrokkenen wel en op welke onderwerpen de betrokkenen geen invloed kunnen uitoefenen.

– De Brink met het aangrenzende centrumgebied zal als eerste gebiedsgerichte project in de vorm van een proefproject worden ontwikkeld. Daarbij streeft de gemeente naar een dorpscentrum waar de Baarnaar zich mee verbonden voelt. De interactie met inwoners en partners speelt daarin een grote rol. In het voorjaar van 2001 wordt met deze proef gestart.

– De gemeente heeft gekozen voor een beperkte uitbreiding van het bebouwd gebied. Ontwikkeling zal mogelijk gemaakt worden in de zogenaamde Noordschil. Op enkele locaties binnen de bebouwde kom ziet de gemeente mogelijkheden voor inbreiding of herbestemming. Deze ruimte zal primair beschikbaar komen voor woningen.

– Van de aangedragen oplossingsrichtingen tijdens de partner- en burgerdebatten is een aantal reeds opgenomen in het conceptprogramma. Andere voorstellen worden meegenomen bij de actualisering van de nota Ouderenbeleid, de ontwikkeling van de nota Jongerenbeleid, het opstellen van de Vrijwilligersnota en het opstellen van de Cultuurnota.

Start inspraak: vrijdag 15 december 2000

Het conceptprogramma "Panorama 2015" is vanaf vrijdag 15 december af te halen in de hal van het Baarnse gemeentehuis tijdens de openingstijden of bij de bibliotheek te Baarn. Degenen die in oktober en november aanwezig zijn geweest bij de partner- en burgerdebatten zullen in de loop in week 51 de informatie thuis gezonden krijgen. Het is mogelijk om uw schriftelijke inspraakreactie tot uiterlijk vrijdag 12 januari 2001 te richten aan: College van burgemeester en wethouders van Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn.

(bron: Baarnsche Courant, Het gemeentenieuws )