Nieuws

Nieuw streekplan provincie Utrecht in voorbereiding

Bij de provincie Utrecht zijn de eerste voorbereidingen gestart voor een nieuw streekplan. In maart van dit jaar komt het provinciebestuur met een startnotitie. In deze notitie staan de trends, de actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de inhoud van het nieuwe streekplan. Ook wordt beschreven hoe het proces van de totstandkoming van het streekplan eruit gaat zien. In de periode van maart tot september worden er door de provincie diverse workshops rond bepaalde thema’s georganiseerd. In het najaar komt de provincie met een zogenoemde overlegnota, die met diverse maatschappelijke organisaties wordt besproken.

Gedeputeerde Staten gaan vervolgens in het voorjaar van 2002 met de grote lijnen van het nieuwe streekplan naar Provinciale Staten. Vanaf de zomer van 2002 start de inspraakronde van het conceptstreekplan. De datum van officiële vaststelling valt in het jaar 2003. Deze datum lijkt nog wel ver weg, maar het is voor het natuur- en milieubelang noodzakelijk om nu al te gaan nadenken over de inhoud van het nieuwe streekplan.

Is er nog ruimte voor nieuwe woningbouwlocaties? Hoe wordt er inhoud gegeven aan het principe van ruimte voor water? Waar kan de Ecologische Hoofdstructuur versterkt worden? Hoe wordt het open cultuurlandschap gehandhaafd? Dit zijn een paar voorbeelden van relevante vraagstukken voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. De provinciale natuur- en milieuorganisaties werken in deze periode aan een eerste (voorlopig) antwoord op deze vragen. Deze discussienotitie willen we vervolgens bespreken met het lokale netwerk van vrijwilligers. Op deze site kunt u binnenkort lezen waar en wanneer deze bijeenkomst van de Stichtse Milieufederatie over de natuur- en milieu-inzet voor het nieuwe streekplan zal worden gehouden. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen. Bron: SMF