Nieuws

Geen tijd voor “Ruimtelijke visie Eemland” in raadsvergadering Eemnes

De Eemnesser ‘Fractie Dorpsbelang’ stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april j.l. de vraag aan het college van B en W: "Waarom is ‘Ruimtelijke visie Eemland’ niet op de raadsagenda was verschenen? Een dergelijk belangrijk stuk verdient meer dan een commissie-behandeling".

Het antwoord van het college van B en W was dat de ‘Ruimtelijke visie Eemland’ is opgesteld in het kader van de Utrechtse inbreng voor de 5e Nota Ruimtelijke Ordening (Nota van minister Pronk) In dat verband is een tijdpad opgesteld dat zodanig krap is dat behandeling in de raad niet meer mogelijk is. Tijdens de behandeling in de commissie had de wethouder aangegeven wat de status en de insteek is van deze Nota. De discussie in de commissie heeft niet geleid tot andere inzichten, aangezien de Nota past binnen de toekomstvisie die door de raad is vastgesteld. De stichting is van ook van mening dat een dergelijke zaak ook tijdens een raadsvergadering aan de orde had moeten komen.