Nieuws

Praten met Statencommissie over barrière tussen Eemvallei en Arkemheen

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ diende enige tijd geleden Bedenkingen (bezwaren) tegen het Ontwerp-streekplan 2005-2015 in. Het vervolg van de procedure was dat de stichting vandaag in het provinciehuis van Utrecht met de Statencommissie ‘Ruimte en Groen’ daarover van gedachten wisselde. De stichting is namelijk van mening dat de aanleg van nieuw bedrijventerrein (30 ha) aan de zuidzijde van Bunschoten, de toch al zeer smalle verbindingszone tussen de Eemvallei en Arkemheen zal aantasten. Aanvankelijk zou de stichtingsadviseur Prof. Dr. G.A. Hoekveld namens de stichting het woord voeren maar hij was door omstandigheden verhinderd waardoor het bestuurslid C.V. Koolmees zijn taak overnam. Onderstaand leest u hetgeen hij namens de stichting naar voren bracht.

Overigens zal op donderdag 23 september 2004 Prof. Dr. G. Hoekveld namens stichting ‘Behoud de Eemvallei’ met de statencommissie van gedachten wisselen over het voornemen van de provinciebestuur om twee lijnen van elk 6 windturbines in de Eemvallei te plaatsen. De stichting is fel tegenstander van windturbines in de zeer open Eemvallei.

Gedachtewisseling stichting
De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ dankt u voor de haar geboden gelegenheid nogmaals haar bezwaren kenbaar te maken tegen de in het Ontwerp streekplan toegestane uitbreiding aan de zuidzijde van de bebouwing van Bunschoten met bruto 30 hectare bedrijventerrein.Deze uitbreiding is namelijk een aantasting van de toch al zeer smalle verbindingszone tussen de Eempolders en Arkemheen (die ligt tussen Bunschoten en de A1) en heeft schadelijke visueel landschappelijke en ecologische consequenties voor deze in historisch en ecologisch opzicht sterk overeenkomende gebieden.

Wij zijn van mening dat deze ingreep in ruimtelijke structuur

1) Niet noodzakelijk is.
2) Strijdig is met het op provinciaal en rijksniveau geformuleerde beleid.
Ad a)

1) De transformatie van de Zuidwenk is nog onzeker (Ontwerp streekplan).

2) Er is niet aangetoond dat er een economische behoefte is aan deze uitbreiding.

3) Er is nabij knooppunt Hoevelaken, op nog geen 5 kilometer afstand, een compleet regionaal bedrijventerrein in ontwikkeling dat ook voor Bunschoten kan functioneren.

Ad b)

1) Het nu vast te stellen nieuwe juridische streekplankader dient te leiden tot heroverweging van de reservering van 10 hectare in dit gebied volgens het nog vigerende streekplan omdat de beleidscontext inmiddels is veranderd.

2) De Visie Regionale Groenstructuur Eemland en Vallei (1997) èn het Ontwerp streekplan (p116) stellen namelijk dat respectievelijk de waardevolle openheid tussen Eemvallei en Arkemheen zo veel mogelijk in stand moet blijven en dat de verbinding tussen Eemvallei en Arkemheen niet verbroken mag worden.

3) Op nationaal niveau (Nota Ruimte) is Arkemheen-Eemland als een nationaal Landschap toegevoegd aan de bestaande landschappen met onder andere als eigenschap ‘extreme openheid’. Hiermee heeft het gebied PKB-status verkregen.

Wij concluderen dat de door ons bestreden uitbreiding van 30 hectare strijdig is met ander beleid en bovendien niet berust op een zorgvuldige motivering. Derhalve verzoeken wij U het betreffende voornemen te heroverwegen.