Nieuws

Stichting tegen nieuwe Wet Natuur van staatssecretaris Henk Bleker

De Regering wil de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet vervangen door één wet, de Wet Natuur. Maar de gevolgen van de nieuwe wet zullen slecht uitpakken omdat 80 dier- en 100 plantensoorten hun beschermde status gaan verliezen.

Een voorbeeld: Grauwe – en kolganzen in de Eemvallei kunnen straks weer ongehinderd worden bejaagd terwijl juist in deze gebieden de ganzen worden weggehouden van Schiphol waar zij het vliegverkeer in gevaar brengen. In de Eemvallei zou men daarom extra ruimte moeten creëren voor deze ganzen.

De Regering slaat haar internationale verantwoordelijkheid voor trekvogels zoals o.a. voor de kolgans waarvan 70% van de Europese populatie in Nederland overwintert, in de wind. De vogelsoort blijkt zelfs de afgelopen jaren moeite te hebben met reproductie. Populair gezegd is dat het leggen van eieren, die een aantal dagen continu bebroed moeten worden om de bevruchte eicel tot een volgroeid kuiken te laten ontwikkelen.

kolganzen

Kolganzen komen voor in de Eemvallei, zie de foto daarvan die is genomen in het Eemnesser deel van de Eemvallei. In dat noordelijke deel van de Eemvallei (Blaricum, Eemnes en Bunschoten) ligt ook het Eemmeer. Dat maakt deel uit van het beschermde Natura 2000 gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever waarin straks zelfs de jacht mogelijk zal worden. Dit zal veel verstoring in dit gebied veroorzaken terwijl dit gebied een rust- en foerageergebied voor ontelbare vogelsoorten is.

De stichting Behoud de Eemvallei heeft staatssecretaris Bleker haar bezorgdheid overgebracht en hoopt op een positieve wijziging van de nieuwe Wet Natuur.

Klik hier voor de reactie van de Vogelbescherming waarmee de stichting het volkomen eens is